Kriterier for videnskabelige stillinger

Kriterierne for meritering af adjunkt-, lektor- og professorstillinger forklarer den akademiske praksis og tydeliggør progressionen inden for de tre stillingskategorier. Samtidig understøtter kriterierne både stringens og bredde i den meriteringspraksis, universitetet ønsker, når der skal rekrutteres videnskabeligt personale. Tydelighed og transparens er vigtig for en fair rekrutteringsproces, og det er et led i KU’s arbejde med ligestilling og mangfoldighed.

Sådan læses kriterierne

Under hvert af hovedområderne er der først en kort overordnet beskrivelse af karakteristika for stillingen, når man bestrider den, dernæst en række konkrete kriterier. De konkrete kriterier skal forstås som adgangs- eller indgangskriterier til de tre stillingskategorier, dvs. kompetencer, som det kan forventes at den enkelte videnskabelige medarbejder besidder, når man indtræder i stillingen. 

KU’s kriterier er et supplement til den til enhver tid gældende ministerielle stillingsstruktur for videnskabeligt personale, som alle universiteter skal følge.